Hvordan bygge støttemur

Skrevet av Kundehjelp Miljøstein 12 oktober, 2018 6 min lesetid

Støttemurer raser, hvordan bygge støttemur

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.

Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge støttemur. Se også vår FAQ. 

Prosjekt støttemur

Selve monteringen av støttemur med betongelementer, eller  natursteinsmur av granitt eller larvikitt, er som regel en relativt enkel jobb de fleste selvbyggere kan mestre. Det som krever utvidet kompetanse og forståelse, er valg av produkter, hvordan grunnarbeidet skal utføres og hvordan muren skal sikres.

 • Støttemur over 100cm må som regel alltid byggemeldes. Sjekk med din kommune hvilke regler som gjelder.

 • Støttemur over 100cm. må ha sikring mot fallskader. Dette kan f.eks være et gjerde eller en hekk.

 • Støttemur over 150cm, skal vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert/sertifisert med ansvarsrett. Men også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold, anbefaler vi å involvere en fagperson. 

 • Dersom det bygges støttemur mot vei gjelder strengere krav. Kontakt din kommune tidlig i prosessen for å få avklart hvilke krav som settes.

 • Støttemur av betongelementer over 60cm skal alltid sikres med Jordarmering iht. produsentens anbefalinger. Aaltvedt støttemur-kalkulator regner ut hvor mye du trenger på støttemurer fra Aaltvedt. Klikk her

  En feil montert og usikret støttemur, vil ikke bare kunne medføre store ekstrakostnader til å utbedre eller gjennoppbygge, men kan også være til stor fare for liv og helse. 

  Ta kontakt med kommunen eller se: https://lovdata.no/forsikrift-om-byggesak-bygge-stottemur

  Klikk for: Aaltvedt Støttemur

  Klikk for: Larvikittblokka Norges nasjonalbergart

  klikk for: Kina Granitt natursteinsmur

  Før du setter spaden i jorda er det viktige punkter du må vurdere.

  Lag en plan og tegninger, om nødvendig innhent råd fra en sertifisert fagperson. Støttemur med høyde over 100cm. må som regel godkjennes av kommunen.

  • Hvordan er grunnforholdene? Ved dårlige masser i grunn som jord og leire er korrekt utført grunnarbeid avgjørende for et velykket prosjekt.

  • Hvilket trykk kommer på baksiden av muren? Støttemuren skal tåle belastningen den blir utsatt for med solid margin.

   En støttemur som raser medfører ofte store skader, ikke bare materielle, men kan også forårsake direkte skade på mennesker og dyr som måtte befinner seg i nærheten.

   Hvilke produkter skal du velge? Valg av produkt handler ikke bare om pris, eller utseende. Du skal finne en mur som tåler belastningen den blir påført.

    Natursteinsmurer: Granitt Støttemur Kina - Larvikitt Støttemur norsk

    • Omfang og utførelse av grunnarbeid, såle og drenering. Denne vurderingen bør overlates til fagperson om støttemuren er over 90cm.

    • Hvordan skal støttemuren monteres for å sikre optimal styrke? For betongmurer, følg produsentens anvisninger for montering og sikring.

    • Ved naturstein-murer og støttemurer med høyde over 90cm. bør man konsultere en sertifisert fagperson.

    • Hvordan skal muren sikres for å hindre utglidning, telehiv og vannskader? Her finnes det ingen generell beskrivelse, er du usikker spør en fagperson.

     Støttemur som skal holde igjen trykk fra terreng, skal alltid ha jordarmeringsnett eller annen form for sikring/forankring.

     Grunnarbeid og sikring av støttemur
     Bruk av fiberduk, Jordarmering og isolasjonsplater er påkrevet om de stedlige massene er dårlige. Jordarmeringsnett eller annen form for sikring bør alltid benyttes.

      Hva er dårlige masser? Gjørme og jord evt. andre ustabile masser.

      • Ameringsnett eller annen form for sikring er påkrevet på høye støttemurer, men kan også være helt nødvendig på lavere støtte og hagemurer.

      • For høye støttemurer, og der det er stort trykk fra massene bak, monteres muren med en helning bakover i terrenget for økt styrke.

       Aaltvedt har utarbeidet tabeller for beregning av jordarmering. Tabellene er ikke en fasit, kun veiledende. Klikk her for Veiledninger fra Aaltvedt

       Støttemur over 100cm. er å regne som en høy støttemur.

       Selv om vi sier at en høy støttemur er mur over 90cm. kan det også være at lavere murer krever ekstra sikring, dette avhenger av stedlige forhold. Har du ikke selv nødvendige kompetanse til å vurdere dette, ta kontakt med en fagperson.

       Godkjenning av støttemur hos kommunen

       Støttemurer med høyde over 100cm må som regel igjennom en godkjenning hos kommunen. Sjekk med din kommune hvilke krav som stilles FØR du setter igang.

       Gode plantegninger av hvordan støttemuren skal monteres, samt hva slags produkter man ønsker å benytte bør være på plass tidlig i prosessen. For høye støttemurer, kreves det at ansvarshavende for prosjektet er sertifisert.

       Anbud for bygging/prosjektering av støttemur

       Skal du legge jobben ut anbud? Be om referanser og ikke minst, sjekk referansene.

       Utførende skal ha Ansvarsrett for bygging av støttemur. Som minimum skal utførende ha en samarbeidspartner med den nødvendige sertifiseringen som står ansvarlig for oppføringen av muren.

       Benytter du fagfolk som ikke er godkjent, kan du risikere å sitte igjen med regningen om muren raser. Benytt lokale fagfolk med papirene i orden det er vår anbefaling.

       Skal du sette muren ut på anbud anbefaler vi at du leser deg opp og setter deg inn i den jobben som skal gjøres. Da står du bedre rustet til å vurdere kvalitet og innhold i de forskjellige anbudene.

       Hvorfor raser støttemurer?

       Mange tror det ikke er behov for å sikre en støttemur

       Også tunge Granitt og Larvikitt blokker kan skli ut om muren ikke er montert og sikret korrekt. Også på lavere murer under 90cm. kan det være enorme krefter som trykker på.

       Det slurves med fundament (underlaget).

       Dårlige masser som f.eks leire eller jord setter ekstra store krav til fundamentet. Raske løsninger på fundament, feks. bruk av impregnerte bjelker som underlag er helt katastrofe.

       Bruk av dårlige masser og manglende drenering.

       Vann vil over tid drenere bort massene bak og under støttemuren. Konsekvensen er store kostnader for utbedringer av støttemuren og i verste fall vil den kunne rase sammen.

       Useriøse fagfolk og selvbyggere som ikke vet bedre, bruker gjerne både jord og leire bak muren, kombinert med at muren bygges rett på dårlige masser. Dette vil medføre at du får en ustabil støttemur.

       Det skal være knuste masser uten nullstoffer (pukk) under og bak støttemuren noe som som gir god drenering. I fyllingen bak og under de knuste massene kan man med fordel benytte sprengstein. Fiberduk benyttes for å skille stedlige masser og pukk både under og bak muren mellom pukk og sprengstein.

       I enkelte tilfeller er det  behov for isolasjonsplater for å forhindre telehiv.

       SPAR PENGER! Planlegg prosjektet godt, benytt lokal fagkompetanse, unngå snarveier og ikke minst bygg støttemuren korrekt første gang. 

       Fundament/Graving (Kun veiledende anbefalinger)
       • Merk opp hvor muren skal stå

       • Dersom grunnen består av jord eller leire, grav en grøft som er ca 60 cm bred og 35 cm dyp. Ved spesielt krevende grunnforhold (f.eks. blanding av fjell og leire), grav i henhold til spesifikasjoner fra konsulent/ingeniør.

       • 10% av murens totale høyde skal være under bakkenivå for å hindre utglidning.

       • Muren skal ligge i senter av grøften.

       • Etter utgraving skal bunnen komprimeres med platevibrator.

       Avrettingslag
       • Avrettingslaget skal bestå av pukk som kan komprimeres. Aktuelle masser: 8-16 mm, 0-32 mm eller lignende. For finavretting kan det benyttes finnere masser, f.eks. 0-8 mm (maks 3 cm tykkelse)

       • Laget må være minimum 20 cm dypt og i hele grøftens bredde.

       • Massene må komprimeres godt og fyllingen må være i vater både i lengde- og bredderetning.

       • Dersom det er hellende terreng kan det være hensiktsmessig å legge avretningslaget trinnvis. Dette gjøres dersom terrenget heller mer enn murblokkens høyde i murens totale lengde.

       Tilbakefylling av masser
       • Etter hvert som muren stables i høyden er det viktig å tilbakefylle med drenerende masser (f.eks 8-16 mm eller 16-32 mm pukk/ knuste masser).

       • Bruk fiberduk for å skille stedlige masser fra nye, drenerende masser.

       • Drensrør skal legges så lavt som mulig. Røret skal samle opp og lede vannet bort fra muren og til en kum eller annet, egnet sted.

       • Dreneringsrøret plasseres i bakkant mur, på avrettingslaget.

       • Komprimer lagvis etter hvert som massene fylles på. Ikke komprimer nærmere enn 0,3 meter fra muren.

       Fiberduk støttemur  Sikring av støttemur

       Når man skal opparbeide et nytt uterom, vil det være behov for ulike typer pukk
       og grus. Det kan være som bærelag, drenerende masser, avretningsmasser etc.

       Fraksjonene hos ulike pukkverk vil kunne avvike fra denne oversikten, men så lenge de har tilnærmet samme fraksjon vil man ha masser som egner seg til jobben.

       Bruk av knuste masser

       0/4 og 0/8 Knuste masser

       Dette egner seg som settelag før man legger heller, belegningsstein eller bunnskiftet i støttemur. Bør ikke legges tykkere enn 3 cm.

       0/32 Knuste masser

       Egner seg godt som bærelag i veier, gårdsplasser og parkeringsplasser og til avretting.

       0/63 og 20/120 Knuste masser

       Egner seg som forsterkningslag i veier, gårdsplasser og parkeringsplasser.

       8/16 Knuste masser

       Egner seg i GravelFix. Er også egnet som drenerende masser rundt grunnmur og bak støttemur.

       16/32 Knuste masser

       Godt egnet som drenerende masser bak støttemur

       Kundehjelp Miljøstein
       Kundehjelp Miljøstein       Også i Hus og hage blogg

       Trygg netthandel www.msno.no
       Trygg netthandel www.msno.no

       Skrevet av Anders Oma 08 november, 2018 2 min lesetid

       Trygg netthandel www.msno.no : I en verden styrt av internett, der bandittene ikke lenger kommer inn igjennom soveromsvinduet men nettverket er datasikkerhet dessverre et forsømt område.
       Les mer
       Larvikitt Støttemur Larvikittblokka
       Norges nasjonalbergart

       Skrevet av Anders Oma 16 oktober, 2018 2 min lesetid

       Larvikitt er Norges nasjonal-bergart og et svært populært produkt som eksporteres over hele verden.
       Les mer
       Hvordan legge belegningsstein og betongheller
       Hvordan legge belegningsstein

       Skrevet av Kundehjelp Miljøstein 06 oktober, 2018 3 min lesetid

       Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

       Les mer