Portstolpe Granitt 30x30x200cm.

Miljøstein Granitt
Spar 500,-
2.995,-
2.495,-

Portstolpe Granitt 30x30x200

Granitt Portstolpe råhugget alle sider.

 • Vekt pr.stk 520kg.
 • Dimensjon 30x30x200cm.

Granitt leveres fra lager Sandvika

FAQ Granitt

Hvordan skal kantstein i granitt monteres?

Tegn først opp et enkelt situasjonskart. Tenk nøye igjennom hva du har planlagt å anlegge foran kantsteinen, slik at du ikke legger forstøpen for høyt.

 • Bestem deg for steintype: til private hager anbefales kantstein av granitt, i størrelse 8-20, eller 10x25 om du ønsker en mer dominerende stein på større arealer.
 • Skift ut massene under kantsteinlinjen i forkant, gjerne 20-30 cm dypt. Sett steinen så tett som mulig, med ca. 1 mm avstand slik at du unngår å måtte spekke fugene med betong (betong forvitrer etter noen år).
 • Sett kantsteinen så langt det lar seg gjøre langs en snor, deretter retter du inn linjen og legger ut for – og bakstøp.
 • Det er viktig å beintråkke betongen samt forme den med pussebrettt – overflaten skal være jevn og fin. Når ferdig, dekk til med plast i ca. tre dager.
 • Utstyr du behøver til å sette kantstein
 • Jernstikk av armeringsjern, f. eks. 10-12 mm i ca. 80 cm lengde.
 • Snor, vater, slager, murskje, kappsag (til å dele kantsteinen), trillebår og spade.

Hva slags mørtel skal jeg bruke for montering av kantstein?

Mørtel/betong for montering av kantstein

Mørtel/betong for setting og motstøtte av kantstein skal minimum ha fasthetsklasse B-35 og knust tilslag 2-8 mm. Spesifiser ved bestilling: Betong for kantsteinstøping.

Anbefalt settelag 80-100mm.

Hvordan skal jeg sette/montere Brostein?

 • All gatestein skal settes knas, dvs. at steinene skal settes inntil hverandre. Takfallet (tverrfall fra høyeste punkt på midten av gaten) bør være minimum 30‰ på kjørearealer og minimum 20‰ på gangarealer.
 • I gater og områder med biltrafikk skal steinen settes i for- band i kjøreretningen, dvs. man skal ikke ha gjennomgående fuger i kjøreretningen.
 • Spesielt i områder hvor trafikken endrer kjøreretning (vrid- ende trafikk) bør belegget oppdeles i felter med kraftig mot- hold, f.eks. med kantstein. Denne skal monteres dypt og under settelaget for å motstå de store krefter som opptrer. 
 • De små formatene av gatestein gir store muligheter til å skape ulike mønster som passer til flatenes former. De vanligste set- temåtene er rett-, bue- og diagonalsetting. Mønstervirkning

Rettsetting

 • Når stein settes i rette rekker, skal det være gjennomgående fuger på tvers av gateløpet, mens fugene i lengderetningen skal være forskjøvet minst en 1/3 av steinens side for å oppnå stabilitet (satt i forband).
 • Det monteres 5-7 rekker om gangen, og etter setting av de første steiner måles bredden, og snorer trekkes parallelt i hele bredden og i riktig høyde, alternativt benyttes elektroniske instrumenter. Rettholt er også nødvendig å bruke.
 • Retningssteiner plasseres ut jevnt fordelt på kjørebane- bredden. De justeres i høyde slik at det blir riktig høyde og helling på kjørebanen. Deretter fylles rekkene på med stein.

Buesetting:

 • Når stein settes i bue, skal forskyvningen være minst 1/5 av steinens sidekant.
 • Begynn med å dele inn kjørebanebredden, eller den flate som skal settes, i et jevnt antall buer som er 1 – 1,5 m lange. Mot kantsteinene skal det være halvbuer. Plasser en stein på hver side av kjørebanen ved kantstøtten.
 • Pilhøyden (buens høyde) skal være 1/5 av buens bredde. Legg ut steinene ved buens begynnelse. Sett steinen i bueform med de mindre steinene i begynnelsen og de større ved slutten av buen. Buene bør alltid gå mot fallet.
 • Toppsteinene og endesteinene skal sitte på rette linjer for at buene ikke skal vandre. Buesetting gir som regel meget godt forband.

Sirkelsetting:

 • Man begynner med å sette ut sirkelens sentrum og markere høyden på en kjepp. Deretter markeres sirkelens ytterkant og høydesettingen der.
 • Først setter man 4 ”store” steiner i et kryss. Så setter man diagonalt delte steiner i de åpne feltene. Deretter setter man 3 sirkler rundt krysset, disse steinene bør være så små som mulig, ca 80 x 80 mm, slik at man får smale fuger.
 • Når dette er gjort, setter man 5 buer og fortsetter til alle buer sitter sam- men i sirkler. Disse buene bør være omtrent 55-75 cm lange. Når man setter sirkler er det viktig at radien på sirkelen holdes rett hele tiden. Dette gjøres ved å holde en snor spent
 • fra sentrumspinnen. Snoren holdes strukket og får løpe fritt rundt sentrumspinnen. Høyden og hellingen på sirkelen kon- trolleres kontinuerlig med retteskive fra yttersteinene til kors- steinene ved sentrum.
 • Når sirkelen er ferdig, tas sentrumspinnen bort og erstattes med en sentrumstein.

Setting av Brostein i mørtel:

 • Settemørtel skal tilfredsstille fasthetsklasse B-35 (NS 3420 KDb). 
 • Underlaget må fuktes før settemørtel legges ut. Steiner med grov underside fuktes før setting, og steiner med slett underside slemmes på undersiden med en blanding av sand og sement i forholdet 1:1. Bærelaget skal alltid dreneres for å hindre vann- ansamling under belegget.
 • Bærelaget bør oppdeles i felter av ca. 6 x 6 m hvor beveg- elsesfuger legges inn. Fugematerialet i bærelaget kan være sand/- grus. Dette er imidlertid en krevende prosess, og et alternativ er bruk av drenerende asfalt. Bevegelsesfuger må også legges mot faste bygningskonstruksjoner, rundt kummer og sluk, men krever spesiell beskrivelse og spesielle fugematerialer for slikt bruk.
 • Mosaikkstein skal nesten alltid settes i mørtel, men i gang- arealer og arealer uten biltrafikk kan mosaikkstein settes i korning. Steinene støtes fast i settemørtelen. Nysatt stein må ikke tråkkes på av fotgjengere før etter 2 døgn og må ikke utsettes for annen trafikk før 14 døgn etter setting.
 • Satt areal bør tildekkes med plast for å hindre uttørking eller utvasking fra regn. Vintermatter eller lignende bør benyt- tes for å unngå frost under herdeprosessen.

Fuger:

 • All gatestein skal settes knas, dvs. steinene skal settes inntil hverandre. Man må likevel følge krav til fuger som fugemørtel- industrien har, og som kan være forskjellig fra produsent til produsent, men i praksis minimum 5 mm. Overflatenes ruhet og måltoleranser gjør likevel at det skapes til dels store fuger mellom steinene. Gjennomgående fuger skal danne rette linjer.
 • Bevegelsesfugene tilpasses underlaget (bærelaget).
 • Vann må ikke bli stående i konstruksjonen, det medfører stor risiko for at steinene løsner på grunn av frost og trafikk, derfor skal bærelaget alltid dreneres.
 • Fugebredder inntil 4 mm fylles med ferdig blandet tørr- mørtel, eller man blander tørr sement og finsand 0,5-2 i for- hold 1:3. For bredere fuger skal det normalt brukes knuste steinmaterialer 0,5-4 mm. Mørtelen børstes ned i fugene, så foretas vibrering, til sist etterfylles fugene og belegget børstes helt rent før belegget dusjes lett med vann til mørtelen er gjennomfuktig. Fugemørtel skal tilfredsstille fasthetsklasse B-35 (NS 3420 KDb).
 • Ved setting i sand fylles fugene med tørr fugesand eller
 • steinmel med kornstørrelse 0,5-2 mm for fugebredder inntil 4 mm, og kornstørrelse 0,5-4 mm for bredere fuger. Steinmel binder og tetter igjen fugen bedre enn natursand. Dessuten reduseres muligheten betydelig for at det skal vokse ugress der. Ved noe større fuger anbefales knust materiale. Sand og kor- ning skal slemmes inn med vann for bedre fylling av fugen.
 • En annen fugeløsning er asfaltfuge. Man blander 4,5 liter varm bitumen, 15 liter korning 0-6 samt litt kalk, derved opp- nås en meget fleksibel fuge som kan være svært gunstig spesi- elt når steinen settes i løsmasser.
 • I andre tilfeller har man brukt fugesand tilsatt noe leire, og med samme effekt.
 • For å unngå problem med at fugen suges opp av renholds- maskiner kan man bruke forskjellige sorter fugemørtel og til- setninger som finnes på markedet. Etter fugingen børstes flaten helt ren og holdes fuktig i minst 3 døgn. Flaten skal ikke tra- fikkeres før tidligst etter 14 døgn.
 • Etter fuging med løsmasser skal det alltid komprimeres, derfor er det viktig at steinen monteres med overhøyde. Kom- primering innebærer også at fugene må etterfylles etter kom- primering.

Krav til ferdig flate:

 • Storgatestein i rader sorteres slik at jevnstore steiner settes i samme område.
 • Avvik fra planhet på kjørearealer må ikke være større enn ± 8 mm på målelengde 3 meter, mens gangarealer skal ha maks ± 5 mm avvik. Største sprang ved fuger skal være maks 8 mm respektive 5 mm.
 • Asfaltrester må ikke forekomme på ferdig flate. I belegg må det ikke forekomme fordypninger der vann kan bli stående.

Smågatestein:

 • Flaten skal være jevn og må ikke inneholde forhøyninger eller fordypninger.
 • Avvik fra planhet på kjørearealer må ikke være større enn ± 5 mm på målelengde 3 meter, mens gangarealer skal ha maks ± 3 mm avvik. Største sprang ved fuger skal være maks 5 mm respektive 3 mm.
 • Asfaltrester må ikke forekomme på ferdig flate. I belegget må det ikke forekomme fordypninger der vann kan bli stående.

Råd og tips på veien:

 • Ved setting av gatestein i mørtel settes alltid hammerfast til rik- tig høyde umiddelbart, etterkomprimering skal ikke utføres.
 • Ved setting av veihumper ved rundkjøringer og liknende kan man få problemer hvis trafikken slippes på for tidlig på steinsatt flate. Veihumpen kan da trykkes sammen og det blir et trafikkhinder istedenfor et hastighetsreduserende tiltak.
 • Gatestein bør ikke settes på asfaltgrus i trafikkerte flater. Dreneringen tettes igjen av settelaget og vann blir stående under belegget. Steinene kan da ”pumpes” da løs av biltrafikken.
 • Belegget bør deles inn i felter som avgrenses med for eksem- pel kantstein. Dette for å gi støtte og for å ta opp bevegelser. Setting i mørtel holdes avstengt fra kjøretøytrafikk i minst
 • 14 døgn. Hvis temperaturen er under +10°C , økes denne peri- oden. Setting eller fuging med betong må ikke utføres hvis temperaturen er under +5° C. Da skjer i prinsipp ingen herding.
 • Beskytt belegget satt i mørtel mot regn og uttørking i 5-7 døgn, og tilsvarende mot frost.

Vanlige feil som gjøres:

 • Steinen settes med for store fuger, er ikke satt hammer fast, og feil korning i fugene og/eller feil utførelse.
 • Manglende «spenning» i belegget pga feil settemåte og/eller feil verktøy.
 • Generelt feil bruk av materialene for setting i mørtel.
 • Dårlig prosjektering: feil dimensjonering, feil materialvalg, dårlige tegninger og beskrivelser.
 • Dårlig vedlikehold.

Gatestein satt i mørtel krever regelmessig inspeksjon og reparasjon av skader

Hva slags mørtel skal jeg bruke til montering av granittmur?

Mørtel for murer

 • Monteringsmørtel og fugemørtel for muring av mørtelmur skal tilfredsstille fasthetsklasse B-35, kloridklasse CI 1,0, og bestandighetsklasse M-60. Fugingen bør utføres med samme slags mørtel samtidig med muringen.

 • Ved montering av forblendingsmur på opplag brukes se- mentmørtel som bakstøtte i form av baner eller punkter. For å få mørtelen til å feste på veggen (”få heng”) og få den mer lettbearbeidet brukes tilsetningsmidler (plastifiseringsmidler). Mørtelen skal være tregtflytende med en konsistens som gjør at den fester og blir hengende.

Mørtel for drenerende bakmuring/-bakstøping:

 • Sementbundet lettklinker for drenerende bakstøping tilberedes med lettklinkerkuler med kornstørrelse 4-8 mm. Til en kubikk- meter lettklinker brukes 170 kg sement (volumdeler 1:10). Sementen blandes med vann til en smøraktig konsistens og deretter blandes den godt med klinkerkulene. Denne blan- dingen gir, ved rett utførelse, en trykkfasthet på ca 0,6 MPa.

 • Som alternativ til sementbundet lettklinker kan man bruke sementmørtel i blandingsforhold 1:4 med tilslag 4-8 mm.

Slemming:

 • Sementslemme består av sement og vann i volumforhold 1:1 og brukes til å forbedre vedheften mellom mørtelen og steinen.
 • Bruk samme sementtype som i settemørtelen. Konsistensen skal være halvflytende og slemmen skal brukes senest 2 timer etter blanding.
 • Alle plateprodukter (skifer og massivsteiner med saget overflate) bør slemmes før montering.
 • Der det forventes store belastninger (biltrafikk) anbefales å bruke et heftforbedrende lim til slemming.
 • Det er viktig at alle steinmaterialer rengjøres godt før slemming

Hvortan skal jeg montere en Granittmur?

Murbygging, spesielt med dimensjoner som krever maskin- håndtering, krever meget store arealer til mellomlagring, arb- eidsområde for maskiner og maskinoppstillingsplass. Dette må det tas hensyn til allerede i planleggingsfasen.

Fundamentering:

Enhver mur, stor eller liten, krever god, frostsikker og drenert fundamentering. Fundamentet skal bære hele murens vekt, eks- empelvis vil bakketrykket for en 10 m høy mur bygget av stor blokk / ekstra stor maskinstein (skifer) være ca. 30 tonn pr. løpemeter mur.

På den annen side vil en ensidig, 1 m høy mur bygget av handstein ha et bakketrykk på ca. 0,8 tonn pr. løpemeter mur. Oppføring av murer er i utgangspunktet søknadspliktig, er underlagt flere lovver, bl.a. pbl (Plan- og bygningsloven) og TEK10, og skal oppfylle følgende hovedkrav:

Konstruksjon

 • Sikkerhet ved bruk. Nivåforskjeller som kan utgjøre fare skal sikres med gjerde e.l. Dette gjelder i eller i nærheten av uteoppholdsareal der nivåforskjellen er på mer enn 0,5 m og der det er hardt underlag.

 • I utforming og plassering skal man ta hensyn til omgivelser og eksisterende bebyggelse, og sørge for god estetisk helhet.

Tørrmur av granitt:

De enkleste tørrmurer av bearbeidet granitt leveres med råsplittete sider, de har relativt store knøler på alle sider, og synlige borehull kan forekomme.

Blokkene produseres med samme høyde slik at man får gjennomgående, horisontale fuger, og stussfugene bør monteres relativt tett, men ikke knas. Granittmurer stables med maskin, og det er enkelt å oppnå godt forband.

Ved bearbeiding av de råsplittete sidene fjernes knølene og borehullene, og man får det man kaller råhuggete sider. Muren får følgelig tettere fuger, og man skal være oppmerksom på at høye murer vil gi stort flatetrykk i de horisontale fuger, og at det til en viss grad kan oppstå lokal knusing og / eller avskalling langs fugekantene. Dette skyldes kombinasjonen av trykk og sesongavhengige bevegelser i muren.

For god stabilitet kreves store blokker for høyere murer

Større blokker monteres vanligvis med noe bredere fuger der mindre steiner kiles inn i de største sprekkene. Dette gir et pent og rustikt helhetsinntrykk. Kostnaden for montering blir mindre med store fuger enn om steinene skal hugges sammen mer nøyaktig.

Steinene legges i forband med noe helling innover, og har bearbeidet stuss og ligg slik at de ligger støtt mot hverandre. Murens stabilitet blir bedre hvis man bruker store blokker hvor de største plasseres i bunn.

Murt mur av granitt:

Mørtelen skal være jordfuktig, og skal ligge tilbaketrukket fra visflaten, noe som gir skyggevirkning. Overflaten skal glattes med fugeskje, eller kan børstes med kost for å gi et mer rus- tikt preg.

Vissiden på ensidige murer av granitt satt i mørtel har mange bearbeidingsmuligheter. Manuelt kan siden hugges, noe som gir et rustikt preg. I tillegg kan kantene rundt tilsettes slik at de setter en ramme rundt den huggete overflaten.

Maskinelt kan overflaten flammes eller gradhugges, da får man en jevn overflate med ulike grader av ruhet

Be om uforpliktende tilbud!

Det å be oss om et tilbud på en leveranse, er en smertefri rask og enkel prosess.

Normalt behandles forespørsler som legges inn rett i nettbutikken på timen. Bruker du kontaktskjema, eller e-post er behandlingstiden 2-3 timer og senest innen en virkedag.

Legg først ønskede produkter og antall i handlekurven. 
 1. Åpne handlekurv, juster eventuelt antall- klikk "Utsjekk"
 2. Legg inn kontaktinformasjon- klikk "Til valg av frakt"
 3. Velg tilbud ønsker tilbud med frakt,  eller hent selv - Klikk "Neste >>"
 4. Under betaling velg "Ønsker uforpliktende tilbud" Klikk "Fullfør og send inn" (Du skal ikke legge inn kredittkort informasjon!)
Ved forespørsel om tilbud kontaktskjema og e-post:

Oppgi alltid fullt navn, telefon, adresse med postnummer og sted + Varetype og mengde. Vi gir kun skriftlige tilbud på leveranser, tar ikke imot kontanter og selger ikke varer "uten kvittering".

Produktomtaler