Betingelser salg, kjøp og levering §

Forespørsel om tilbud er 100% uforpliktende, frem til gjensidig aksept av totalpris.

Salgs- og leveringsbetingelser for Miljøstein Norge As

 • Adresse: Ravneveien 4, 3174 Revetal.
 • Organisasjonsnummer: 811620882 
 • Daglig leder: Anders Oma

1. Generelt.

 • Salgs- og leveringsbetingelser i dette dokumentet, er den juridiske avtalen mellom kjøper og selger. Avtalen omhandler bestilling, betaling, levering, varemottak samt retur og angrerett.
 • Nærværende salgs- og leveringsbetingelser har fortrinnsrett fremfor Kjøpslovens og annen relevant lovgivnings fravikelige bestemmelser.
 • Kjøper, er i dette dokumentet beskrevet som kunde, kjøper, deg, du. Selger, er beskrevet som selger, msno.no, Miljøstein Norge AS, leverandør, vi, oss.
 • Når du sender inn din forespørsel om tilbud, kalkulerer kundehjelp korrekt fraktpris, utifra totalvekt, postnummer og type transport. 
 • Ved å bekrefte tilbudet, samtykker du også i våre Salgs- og leveringsbetingelser.
 • Miljøstein sine produkter, leveres iht. de spesifikasjoner og med de egenskaper som er angitt av produsent, på produktets merking og produktbeskrivelsen i nettbutikken.

2. Bestilling.

 • Alle produktpriser er oppgitt inkludert mva. Frakt er ikke inkludert i prisen. Prisen gjelder levert fra våre grossistlagre i Skien (Aaltvedt Stein, betongprodukter), Sandvika (granitt) og Mysen (stein, singel/ECCO produkter).
 • Vi tar forbehold om åpenbare feil i produktpriser, skrivefeil, og tilsendt tilbud. Skulle det oppstå en feil, blir dette korrigert og oppdatert tilbud sendes kjøper
 • Ordre som inneholder en kampanje/tilbudsvare må betales i sin helhet senest 10 dager etter bestilling. Om så ikke skjer forbeholder vi oss retten til å kunne justere prisen på produkt/leveranse. Kjøper får da nytt tilbud for godkjenning.
 • Normal leveringstid er innenfor 6 virkedager. Antall virkedager betyr antall hele arbeidsdager mandag til fredag, minus helg/helligdager og dato for bestilling
 • Forsinkelser i leveranse kan dessverre oppstå. Miljøstein kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for forsinkelser i leveranse med mindre dette på forhånd er avtalt skriftlig. Referanse Force majeure hos lovdata.no

Force majeure  eller vis major  er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge.

Leveringstidspunkt er normalt mellom klokken 07:00 og 20:00 mandag-fredag.

3. Betaling.

Vi tilbyr følgende betalings alternativer.
 1. Gebyrfri forhåndsbetaling faktura betales i nettbank.
 2. Betaling med kredittkort.
Fullt oppgjør, må være registrert betalt før vi sender ordre til klargjøring/frakt bookes, med mindre annet på forhånd er avtalt skriftlig.

Miljøstein Norge As, har pant i leverte produkter frem til disse er betalt. Kjøper skal ikke åpne emballasje, eller benytte produktene før fullt oppgjør er registrert vår konto.

4. Angrerett og retur.

Angrerett:

Angrerett iht. Angrerettloven fra 2014. Ønsker kjøper å angre på kjøpet må dette skje skriftlig og senest 14 dager fra avtale om kjøp og levering er inngått. Angrerettskjema sendes til [email protected]

Kjøper kan kun benytte seg av angreretten på komplett leveranse. 

Der ordre allerede er levert til kjøper, må leveransen returneres komplett og i en slik stand at den kan selges som ny. Vi forbeholder oss retten til å avslå tilbakelevering i sin helhet dersom varene er brukt, skadet eller på annen måte er mangelfull ved mottak lager.

Kjøper må bekoste alle utgifter tilknyttet innhenting av leveransen, herunder frakt tur+retur og kostnader ved lasting og lossing og ordremottak. 

Vi gjør oppmerksom på at kostnad på returfrakt vil bli langt høyere enn kostnader tilknyttet levering.

Når ordre er mottatt og retur akseptert blir kjøper tilbakeført fullt ut fakturert beløp, minus alle kostnader tilknyttet returfrakt og håndtering.

Retur av varer:

Vi tar ikke varer av retur med mindre dette på forhånd er avtalt skriftlig. Vi selger produkter rett fra grossistlager, derfor er ikke dette praktisk gjennomførbart. 

De fleste av produktene våre er lett omsettelige, vi anbefaler derfor å legge ut restvarer på f.eks finn.no eller våre Kjøp/Salg sider på Facebook klikk her for å legge inn annonse

5. LEVERING OG VAREMOTTAK.

Hent selv, egen transport:

 • Ved utlevering av ordre opphører selgers ansvar når ordre er lastet kjøpers transportmiddel. Kjøper er ansvarlig/pliktig til å kontrollere at korrekt varetype, mengde og varianter er mottatt. Dette gjelder også der kjøper har leid inn egen transportør som signerer på kjøpers vegne.
 • Selger kan ikke belastes for feil/mangler i leveranser, der kjøper selv har hentet ordre med egen transport/transportør.
 • Skader på eget eller innleid utstyr f.eks. tilhenger, lasterom og lasteplan ved lasting, transport og lossing dekkes av kjøpers egen forsikring.
 • Vårt sortiment består av store og tunge varer. Kjøper er ansvarlig for at eget utstyr/kjøretøy innehar nødvendige forsikringer og tåler belastningen som blir påført ved lasting, lossing og under transport.
 • Kjøper er ansvarlig for at kjøretøy, tilhenger, redskap, lastsikring og fører innehar lovpålagte sertifiseringer.
 • Kjøper er også ansvarlig for at lastsikring blir korrekt utført og at tillatt totalvekt på kjøretøy/vogntog ikke overstiges.

Direktelevering:

Adkomstvei:

Asfaltert adkomst og parkering evt. andre arealer berørt av leveransen er under levering utsatt for store belastninger. Det forutsettes at arealer der levering skal foregå er av en slik kvalitet at den tåler belastningen den påføres under levering og lossing.

Adkomstvei må ha en tillatt aksellast på minimum 10 tonn.

Asfalt-skader, skyldes som regel at asfalten ikke er lagt iht. standard, eller at den er fersk, gjerne kombinert med høye temperaturer. Det er i mange tilfeller ikke mulig for transportør å oppdage fersk asfalt eller dårlige grunnforhold. Ansvaret for at arealer berørt av leveransen tåler belastningen under levering og lossing, ligger hos kjøper.

Asfalt ferskere enn to år bør ikke belastes med tungtransport
Losseplass:

Definisjon på leveringssted/losseplass er et område som er så nær kjøpers bruksområde som mulig, der lastebil/vogntog lovlig kan kjøre på et jevnt bæredyktig underlag. Lossing av leveranse må også kunne utføres på en forsvarlig og måte.

Losseplass skal på forhånd være ryddet og klargjort for varemottak.
 • Det er kjøpers ansvar å gi korrekt veibeskrivelse. Lave underganger, bratte og trange adkomster må vi få beskjed om på forhånd. Er det greiner eller lignende som henger over/ved siden av adkomstvei må disse fjernes i god tid før transportøren ankommer.
 • Ved mangelfull klargjøring av adkomstvei/losseareal vil kjøper bli belastet med 1500kr. per påbegynte time dersom total lossetid overstiger 45 minutter.
 • Ved levering med distribusjonsbil uten kran, losses ordre på asfalt eller på underlag som er hardt nok til at jekketralle kan flyttes med last.
 • Der leveransen skjer med helt vogntog (lastebil med henger med kran), og det ikke er plass til å komme frem vil kjøper bli belastet 1500kr. i omlastingsgebyr.
 • Gjelder ikke leveranser med Aaltvedt, her er omlasting inkludert i prisen
 • Der transportør vurderer adkomstvei/losseplass til ikke å være tilpasset tunge kjøretøy, eller medfører risiko for transportørens utstyr og omgivelser, kan kjøper velge om ordren losses på nærmeste egnede plass, eller returneres lager for kjøpers regning.
Risikovurdering av adkomst og losseplass er en vurdering den enkelte transportør/sjåfør tar på stedet og kan ikke overprøves.
Varemottak:
 • Der Miljøstein utfører transport og leveranse hjem til kjøper, opphører selgers ansvar når ordren er losset og signert for på leveringsstedet. Dersom ikke kjøper er tilstede når ordren blir levert, er den ansett som godkjent levert uten signatur. 
 • Transportør vil alltid forsøke å kontakte kjøper ved levering. Oppnås ikke kontakt vil sjåføren losse leveransen der det virker mest hensiktsmessig.
 • Eventuelle feil eller mangler i leveransen noteres på fraktbrev og signeres av transportør og kjøper. Melding om feil i ordre sendes innen 48 timer til [email protected]
 • Der kjøper selv står for lossing av leveranse med traktor eller annet losse redskap, overføres ansvaret for utførelsen av lossingen kjøper, når transportør har ankommet losseplass. Eventuelle skader under lossing som måtte oppstå på materiell, personell eller omgivelser dekkes av kjøpers forsikringer.
 • Fraktpris dekker transport til kjøper og lossing av komplett ordre av bil og på én plass med mindre annet skriftlig er avtalt på forhånd.
Skader ved/under levering:

Skulle transportør forårsake skader som skyldes uforsiktighet blir dette en sak mellom kjøper og transportør, evt. transportørs forsikringsselskap. Dokumenter skade med bilder, og skriv skademelding sammen med sjåfør. 

Egen transport Click & Collect:
 • Alle Click & Collect bestillinger må være registrert betalt før før ordre sendes til klargjøring. Påregn 2 virkedager fra betalt faktura til ordre kan utleveres. 
 • Vi laster på tilhenger/lastebil med hjullaster eller truck, og ikke inn i personbil eller lasterom med mindre det er stor varebil.
 • Oppstår det skader på kjøpers transportmiddel, herunder tilhenger og lasterom under lasting og transport, dekkes dette av kjøpers egen forsikring.
 • Prisen dekker en stk. lasting dersom ikke annet er avtalt skriftlig.
Uavhentede Click&Collect ordre refunderes normalt ikke, med mindre kjøper har benyttet seg av angreretten innenfor tidsfristen på 14 dager. 

6. Reklamasjon:

 • Kjøper har undersøkelsesplikt ved varemottak og skal ikke ta varene i bruk før det er kontrollert om ordren/produktene har mangler/åpenbare skader.
 • Reklamasjon må skje skriftlig og senest innen 2 virkedager etter mottatt leveranse. 
 • Der grunnarbeid og utførelse ikke er fagmessig utført, eller bruksområde ikke samsvarer med anbefalt bruk, bortfaller produktenes garanti.
 • På tromlede betongprodukter vil det være enkelte steiner som er ekstra hardt tromlet. 10% er normalt å beregne til svinn og kapp.
 • Variasjoner i overflateteksturen på betongprodukter kan skyldes variasjoner i delmaterialenes egenskaper og ulik herding. Dette anses ikke å ha betydning for produktets kvalitet.
 • Kalkutslag kan oppstå på betongprodukter, men er ikke ødeleggende for kvaliteten. Kalkutslag forsvinner normalt etter 1-2 år og kan eventuelt fjernes med en utvannet saltsyreløsning.
 • Elvesingel, Elvestein, marmor dekorstein og hagesingel, er naturstein. Oppgitt fraksjon er veiledende og vil aldri kunne være helt eksakt. Farge, form og sammensetning vil også variere mellom ulike produksjoner.
 • På granitt kan det forekomme større eller mindre svarte flekker i steinen og dette er en naturlig del av granitten. 
 • Granitt støttemur og kantstein selges i løpemeter. Da lengde på stein varierer fra 80-120cm er det umulig å levere eksakt mengde. Akseptabelt avvik på leveranser 1-25 løpemeter = +- 1cm. per løpemeter. For leveranser over 25 løpemeter runder vi alltid opp til nærmeste hele stein.
 • For Granitt og Larvikitt støttemur-blokker som er naturlig splittet, er det ingen krav til standard bredde. Her er det jevn høyde på steinen som er viktig. Blokkene har en vis-flate og en bakside og er dermed ikke beregnet til å benyttes på tosidig støttemur. 
 • Granitt og Larvikitt blokker: Avvik høyde +-15mm er innenfor norsk standard NS-EN 771-6
 • Granitt kantstein kan ha enkelt-stein som har større eller mindre buer/avskallinger på en av sidene og undersiden.
 • Granitt Kantstein: Avvik høyde +-30mm og bredde +- 10mm er innenfor norsk standard NS-EN 1343.
 • Ved etterbestilling/supplering av varer så vil du kunne motta en annen produksjon enn den som ble levert på hovedordre. Her kan det være større eller mindre avvik i farge og dimensjon.
 • På belegningsstein er det et godkjent avvik på +- 3 m.m og andre betongprodukter +-5 m.m. Dette er iht. norsk og europeisk standard.
 • Miljøstein er en ren nettbutikk og formidler av utemiljø. Vi uttaler oss kun generelt rundt produkt-anbefalinger, mengde og omfang av grunnarbeid.
 • Kjøper er selv ansvarlig for å kvalitetssikre beregninger av areal, omfang av grunnarbeid, valg av produkttyper, mengder og varianter.
 • Miljøstein anbefaler å innhente fagkompetanse. Det kan være vanskelig for en legmann å beregne volum og mengde, produkttype og omfang av grunnarbeid. Eventuelle råd man måtte få av ufaglærte følges på eget ansvar.

Kundehjelp telefon + sms: 90273123 (man-fre 9-17). Hastesaker utenom åpningstid: Send SMS med fullt navn + kort beskrivelse av hva det gjelder til 40042407